Mokiniams

8. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

8.2. Mokinių pareigos:
8.2.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus;
8.2.2. atsinešti reikalingas mokymo priemones;
8.2.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;
8.2.4. įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui atsistoti, atsakyti į pasisveikinimą;
8.2.5. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;
8.2.6. neparuošęs namų darbų, mokinys apie tai turi pasisakyti mokytojui prieš prasidedant pamokai;
8.2.7. kiekvieną pamoką pažymių knygelė turi būti ant suolo;
8.2.8. vadovėliai turi būti tvarkingai aplenkti, švarūs ir tvarkingi. Mokiniai rašo į tvarkingus sąsiuvinius;
8.2.9. lankyti kiekvieną pamoką. Savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokos išeiti, gauti klasės vadovo sutikimą. Praleidus vienos dienos pamokas, atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą, o praleidus kelių dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą;
8.2.10. susirgus ar susižeidus kreiptis į mokytoją;
8.2.11. pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas;
8.2.12. mokykloje nerūkyti, nevartoti svaiginančių gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių, negadinti mokyklos inventoriaus, techninių mokymo priemonių, vadovėlių, paimtų iš bibliotekos knygų; 8.2.13. nepalikti kišenėse pinigų, kitų vertingų daiktų. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokyklos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas: mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones;
8.2.14. bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti. Kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
8.2.15. diskotekose, kituose užklasiniuose renginiuose laikytis mokytojų nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir budinčių reikalavimus;
8.2.16. pasibaigus pamokoms klasės budintieji nuvalo lentą, sukelia kėdes ant suolų, surenka šiukšles.
8.3. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su Mokyklos taryba, atsižvelgiama į kolektyvo nuomonę; 8.3.1. už labai gerą darbą ar mokymąsi, pavyzdingą elgesį, gerą visuomeninių pareigų atlikimą taikomi tokie paskatinimai:
8.3.1.1. pareiškiama padėka;
8.3.1.2. gerai besimokančių mokinių nuotraukos iškabinamos stende „Mūsų mokyklos pirmūnai“;
8.3.1.3. apdovanojama Padėkos raštu;
8.2.2. už vidaus darbo taisyklių pažeidimus taikyti tokias nuobaudas: 8.2.2.1. pastaba;
8.2.2.2. įspėjimas;
8.2.2.3. papeikimas;
8.2.2.4. griežtas papeikimas.
8.4. Mokinių drausminimo tvarka:
8.4.1. mokiniui, per trimestrą praleidusiam 20 pamokų be pateisinamų priežasčių – įspėjimas;
8.4.2. mokiniui, per trimestrą praleidusiam 40 pamokų be pateisinamų priežasčių – papeikimas;
8.4.3. mokiniui, per trimestrą praleidusiam 60 pamokų be pateisinamų priežasčių – griežtas papeikimas. Mokinys, gavęs griežtą papeikimą, kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas pas mokyklos direktorių. Jiems neatvykus, apie mokinį, neturintį 16 metų, pranešama Nepilnamečių reikalų inspektoriui.
8.4.4. už įžūlų elgesį, chuliganizmą mokykloje ir trukdymą ugdymo procesui – papeikimas. Už tą patį nusižengimą antrą kartą – griežtas papeikimas. 8.4.5. už necenzūrinių žodžių vartojimą mokykloje – griežtas papeikimas; 8.4.6. už rūkymą mokykloje ir jos teritorijoje – griežtas papeikimas. Pakartotinai nusižengus, informuojamas apylinkės inspektorius;
8.4.7. už alkoholinių gėrimų, kvaišalų vartojimą mokykloje, atvykimą į mokyklą apsvaigus nuo jų – griežtas papeikimas ir apie tai informuojami tėvai, nepilnamečių reikalų inspektoriui.
8.5. mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus sprendžia Mokyklos taryba. 8.5.1. mokinys, turintis 16 metų, gavęs 3 griežtus papeikimus, šalinamas iš mokyklos

Comments are closed.